• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมกับกลุ่มที่ปรึกษา (CIFG Consortium)  ได้ดำเนินการจัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 3  โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 และ เอ 5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 1 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 13) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าสัมภาษณ์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อมอบนโยบายและความคิดเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย Smart National Sports ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีฯ ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวจัดกิจกรรมมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน ร่วมกับนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี ในวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

read more