• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงโครงการ” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และในหัวข้อ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมกับบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ได้ดำเนินการรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 และ 2  เพื่อทดสอบความสนใจและความพร้อมของเอกชน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ประกอบการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคีรีบูน ชั้น 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (PEP) รุ่นที่ 14  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more